Štatút reklamnej a propagačnej súťaže „Všade dobré, doma najchutnejšie“

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tento štatút súťaže je vypracovaný za účelom úpravy pravidiel súťaže „Všade dobré, doma najchutnejšie“ (ďalej len „súťaž“).
 1. Štatút súťaže je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené práva a povinnosti účastníkov súťaže ako aj podmienky súťaže (ďalej len „Štatút”).
 1. Cieľom súťaže je zviditeľnenie spoločnosti HYZA a.s. a jej produktov u spotrebiteľov, budovanie dobrého mena a dôveryhodnosti spoločnosti, ako aj podpora predaja produktov značky HYZA.

 

2. Usporiadateľ súťaže

 

 1. Usporiadateľom súťaže „Všade dobré, doma najchutnejšie“ je spoločnosť HYZA a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10349/N (ďalej len „usporiadateľ“).
 2. Technickým partnerom súťaže je spoločnosť ZoneMedia, s.r.o., so sídlom Párovská 16, 949 01 Nitra, IČO: 44 278 837, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 22743/N.

 

3. Trvanie a miesto konania súťaže

 

 1. Súťaž bude prebiehať v období od 29.04.2019 do 07.07.2019. Vyžrebovanie výhercu hlavnej ceny sa uskutoční najneskôr dňa 14.07.2019.
 2. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky v jednotlivých obchodných sieťach a predajniach s potravinami, ktoré vo svojom sortimente ponúkajú spotrebiteľom na predaj produkty značky HYZA.
 3. Súťažným produktom značky HYZA sa na účely prebiehajúcej súťaže rozumie chladený produkt HYZA označený súťažnou etiketou, ktorej vnútorná strana obsahuje unikátny 6-miestny kód.

 

4. Účastníci Súťaže

Účastníkom súťaže/súťažiacim sa na účely tohto Štatútu rozumie každá fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • spôsobilá na právne úkony,
 • ktorá má viac ako 15 rokov,
 • ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel,

s výnimkou:

 • zamestnancov usporiadateľa a/alebo ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”),
 • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

 

5. Podmienky zapojenia sa do súťaže

 

 1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže nákupom súťažných produktov značky HYZA v období trvania súťaže, uschová si pokladničný doklad z nákupu, zaregistruje unikátny 6-miestny kód z vnútornej strany súťažnej etikety na stránke www.domanajchutnejsie.sk a zároveň na tejto webovej stránke uvedie svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo (za účelom kontaktovania súťažiaceho v prípade výhry hlavnej ceny, telefónne číslo bude po skončení súťaže bezodkladne vymazané), adresu pre doručenie výhry, ktorá musí byť na území Slovenskej republiky a vyberie jednu z možností, v ktorom meste a v ktorej obchodnej sieti alebo predajni zrealizoval nákup súťažného produktu.
 2. Na stránke domanajchutnejsie.sk si súťažiaci vyberie, či:
 • súhlasí/nesúhlasí so zasielaním newsletteru s informáciami o najnovších produktoch a akciách značky HYZA a zároveň uvedie svoju e-mailovú adresu, na ktorú mu bude zasielaný newsletter,
 • súhlasí/nesúhlasí so spracúvaním osobných údajov.
 1. Súťažiaci môže zaregistrovať unikátny 6-miestny kód na webovej stránke súťaže domanajchutnejsie.sk v čase trvania súťaže, tzn. od 29.04.2019 do 07.07.2019 (najneskôr do polnoci).
 2. Jeden súťažiaci sa môže počas celého trvania súťaže zapojiť do súťaže viackrát, po splnení podmienok uvedených v bodoch 1. a 2. tohto článku.
 3. Počet výhier na jedného súťažiaceho, ktorý sa do súťaže zapojil viackrát, nie je limitovaný.
 4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, unikátny 6-miestny kód zo súťažnej etikety môže byť platne registrovaný len raz.

 

6. Žrebovanie

 

 1. Žrebovanie týždenných cien prebieha 1x (jedenkrát) týždenne počas 10 kalendárnych týždňov trvania súťaže, a to vždy v utorok nasledujúci po ukončení daného kalendárneho týždňa v sídle usporiadateľa za prítomnosti dvoch poverených zástupcov usporiadateľa. Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom zo zaregistrovaných kódov zo súťažných etikiet v danom týždni, a to použitím automatického systému.
 2. Prvé žrebovanie 35 výhercov týždenných cien sa uskutoční dňa v utorok 07.05.2019 a posledné žrebovanie výhercov týždenných cien sa uskutoční v utorok 09.07.2019.
 3. Vyžrebovanie výhercu hlavnej ceny sa uskutoční najneskôr dňa 14.07.2019 náhodným výberom použitím automatického systému v sídle usporiadateľa za prítomnosti dvoch poverených zástupcov usporiadateľa, a to zo všetkých kódov zo súťažných etikiet zaregistrovaných počas celej doby trvania súťaže.
 4. Usporiadateľ má právo vyradiť súťažiaceho v prípade:
 • nesprávne vyplneného registračného formulára,
 • podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

 

7. Výhra

 

 1. Hlavnou výhrou súťaže:

a) je celodenná vstupenka pre výhercu a jeho rodinných príslušníkov, resp. blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka, (avšak v max. počte 4 ks vstupeniek) na Medzinárodné letecké dni SIAF 2019, ktoré sa uskutočnia v dňoch 03. a 04.08. 2019 na Letisku Sliač, pričom tieto vstupenky budú platné výlučne len na druhý deň tohto podujatia, t.j. na nedeľu;

b) hlavná výhra zahŕňa aj vyhliadkový let na vrtuľníku AS 355 E pre 4 osoby v trvaní 20 minút s individuálne dohodnutým termínom a trasou, s odletom z letiska Piešťany. Hlavná výhra je spolu v hodnote 1 500 EUR.

 

 1. 10 x 35 týždenných cien, z ktorých majú súťažiaci možnosť v každom týždni počas trvania súťaže vyhrať niektorú z uvedených cien:
 • kuchynská zástera s potlačou a logom HYZA v hodnote 11,15 EUR s DPH,
 • kuchynská utierka s potlačou a logom HYZA v hodnote 6,23 EUR s DPH,
 • kuchynská chňapka s potlačou a logom HYZA v hodnote 5,76 EUR s DPH,
 • kuchynská látková podložka pod hrniec s potlačou a logom HYZA v hodnote 4,32 EUR s DPH,
 • smaltovaný hrnček s potlačou a logom HYZA v hodnote 6,62 EUR s DPH.

 

 1. Každý jeden účastník súťaže po zaregistrovaní sa na www.domanajchutnejsie.sk má jedinečnú možnosť stiahnuť si zbierku vzorov na vyšívanie, navrhnutých špeciálne pre usporiadateľa súťaže pri príležitosti oslavy jeho 70. výročia.

 

8. Identifikácia výhercov a doručenie výhry

 

 1. Na identifikáciu výhercu a jeho kontaktovanie za účelom odovzdania výhry sú rozhodujúce osobné údaje, ktoré súťažiaci uviedol pri registrácii na domanajchutnejsie.sk.
 2. Vyžrebovaní výhercovia týždenných cien budú uverejnení na stránke súťaže www.domanajchutnejsie.sk, v zozname ktorý bude obsahovať meno a začiatočné písmeno priezviska, mesto a 6-miestny súťažný kód, ktorý zaregistrovali. Týždenná výhra bude každému výhercovi doručená doručovateľskou spoločnosťou, na adresu uvedenú pri registrácii.
 3. Výherca hlavnej ceny bude kontaktovaný a oboznámený o mieste a spôsobe odovzdania hlavnej výhry zástupcom usporiadateľa, prípadne ním poverenou treťou osobou, prostredníctvom telefonátu na telefónne číslo uvedené pri registrácii na domanajchutnejsie.sk, a to minimálne trikrát počas jedného dňa. V prípade, že sa nepodarí výhercovi dovolať do 2 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný náhradník (nový výherca hlavnej ceny).
 4. Výherca hlavnej ceny je povinný sa pri jej prevzatí usporiadateľovi preukázať pokladničným blokom z nákupu súťažného produktu HYZA, alebo súťažnou etiketou a skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva preukázať platným dokladom totožnosti (pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz).
 5. Výherca hlavnej ceny, ktorý sa o výhru neprihlási usporiadateľovi ani do 24 hodín odo dňa márneho pokusu ho kontaktovať, nemá nárok na náhradnú výhru.
 6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia cien.
 7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky súťaže.
 8. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto Štatútu, výhru získava vyžrebovaný náhradník. Následne výhra prepadáva v prospech usporiadateľa.

 

9. Osobné údaje

 

 1. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže (príp. výherca) berie na vedomie, že usporiadateľ spracúva jeho bežné osobné údaje uvedené pri registrácii na www.domanajchutnejsie.sk za účelom vedenia evidencie účastníkov súťaže, kontaktovania výhercov súťaže a odovzdania výhry, ďalej za účelom plnenia si svojich zákonných povinností a informovania súťažiacich ako svojich zákazníkov o novinkách, zľavách a akciách produktov značky HYZA. Zapojením sa do súťaže vzniká medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom zmluvný vzťah a spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné na plnenie si povinností a uplatňovania si práv zo zmluvného vzťahu.
 2. Usporiadateľ spracúva osobné údaje najmä pre vlastné potreby a plnenie si zmluvných a zákonných povinností. Okrem toho môže prevádzkovateľ poskytnúť osobné údaje súťažiacich svojim zmluvným partnerom, ktorí pre usporiadateľa zabezpečujú služby v oblasti účtovníctva, práva, auditu, reklamy, marketingu, či iných služieb.
 3. Usporiadateľ neprenáša osobné údaje súťažiacich do tretích krajín (mimo EÚ) ani do medzinárodných organizácií.
 4. Usporiadateľ uchováva osobné údaje súťažiacich vo forme, ktorá umožňuje ich identifikáciu tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a ak doba uchovávania nie je v právnom predpise priamo uvedená, osobné údaje bude usporiadateľ uchovávať po dobu plynutia premlčacej doby, ak právnym základom bude oprávnený záujem prevádzkovateľa (najmä v prípade uplatnenia právneho nároku). Osobné údaje budú zlikvidované, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a po uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie.
 5. Súťažiaci je povinný pri registrácii súťažného kódu uviesť v tomto formulári aj svoje osobné údaje, aby si usporiadateľ mohol riadne splniť svoje povinnosti voči súťažiacemu, resp. výhercovi – tzn. kontaktovať ho a odovzdať mu výhru.
 6. Bližšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov v spoločnosti HYZA a.s., ako aj právach dotknutej osoby apod. v zmysle Čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) sú uverejnené na webovej stránke usporiadateľa: https://www.hyza.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov/.
 1. V prípade spracúvania osobných údajov, na ktorý sa vyžaduje osobitný súhlas súťažiaceho, resp. výhercu (napr. uverejnenie fotografie na webovej/facebookovej stránke HYZA Pravé slovenské kurča), bude usporiadateľ spracúvať tieto osobné údaje na stanovený účel iba na základe udeleného súhlasu súťažiaceho/výhercu, ktorý môže kedykoľvek odvolať.

 

10. Osobitné ustanovenia

 

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
 2. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
 3. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.
 4. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
 5. Účastník súťaže berie na vedomie, že na výhru nemá právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.
 6. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 7. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa a spravovať týmto Štatútom.
 8. Ustanovenia Štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 9. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na www.domanajchutnejsie.sk, www.hyza.sk, a na Facebook stránke HYZA Pravé slovenské kurča.

Súťažte s HYZOu

Už viac ako 70 rokov prinášame na váš stôl kvalitné a bezpečné hydinové výrobky, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy kvality. Zapojte sa do súťaže a hrajte o zaujímavé ceny.

Úvodná stránka